เข้าสู่ระบบ--> Username :  Password : 


รายการจัดประชุม อบรม งานบริการพยาบาล
  ลำดับที่  ชื่อเรื่อง  วันที่เริ่ม  วันที่สิ้นสุด  หน่วยงานที่จัด  สถานที่  รายละเอียด  จำนวนที่ส่ง (คน)  กำหนดเวลาส่ง
1 รายชื่อบุคลากรที่เกษียณประจำปี 2566 30 ก.ย. 2566 0000-00-00 ยังไม่แนบไฟล์ 67
2 1. ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 02 พ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ยังไม่แนบไฟล์ 11
3 รายชื่อบุคลากรที่เกษียณประจำปี 2565 30 ก.ย. 2565 0000-00-00 ยังไม่แนบไฟล์ 61
4 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ระยะที่ 3 ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 21 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565 อื่นๆ อื่นๆ แบบออนไลน์ 30
5 การพัฒนาสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า 2
6 2. ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative Nursing) รุ่นที่ 10 (เลื่อนเป็น ว่างวันที่ 1 กรกฎาภาคม – 31 สิงหาคม 2565) 01 ก.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ยังไม่แนบไฟล์ 14
7 5. ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี รุ่นที่ 1 (เลื่อนเป็น ว่างวันที่ 1 กรกฎาภาคม – 31 สิงหาคม 2565) 01 ก.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ยังไม่แนบไฟล์ 46
8 ขอเชิญเป็นวิทยากร สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 1 (เลื่อนเป็น ว่างวันที่ 1 กรกฎาภาคม – 31 สิงหาคม 2565) 01 ก.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 อื่นๆ อื่นๆ ยังไม่แนบไฟล์ 1
9 การประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า” 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 งานบริการพยาบาล อื่นๆ 22
10 “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด” ขอเปลี่ยนแปลงจาก 19 พ.ค. เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ On site 02 มิ.ย. 2565 02 มิ.ย. 2565 งานบริการพยาบาล อื่นๆ ห้องบรรยาย 1 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม 89 พรรษาฯ 80
11 3. ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขาระหว่าง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 01 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ยังไม่แนบไฟล์ 0
12 4. ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2565 (หลักสูตร 1 เดือน) 01 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ยังไม่แนบไฟล์ 31
13 คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน Cops risk Coordinator Ward Nurse (on site) 31 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุมมิตรภาพ 49
14 “Personal Safety How to Healthy and Happy” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (On site และ On line) 30 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า 38
15 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (ระยะที่ 2 ) การสัมมนารูปแบบการพยาบาล 27 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 งานบริการพยาบาล อื่นๆ แบบออนไลน์ 43