เข้าสู่ระบบ--> Username :  Password : 


รายการจัดประชุม อบรม งานบริการพยาบาล
  ลำดับที่  ชื่อเรื่อง  วันที่เริ่ม  วันที่สิ้นสุด  หน่วยงานที่จัด  สถานที่  รายละเอียด  จำนวนที่ส่ง (คน)  กำหนดเวลาส่ง
1 รายชื่อบุคลากรที่เกษียณประจำปี 2566 30 ก.ย. 2566 0000-00-00 ยังไม่แนบไฟล์ 67
2 ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 02 ธ.ค. 2565 03 ธ.ค. 2565 อื่นๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อื่นๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
3 ข้อมูลขนาดใหญ่ โอกาศที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 28 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 งานบริการพยาบาล อื่นๆ on Line 8
4 การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยนวัตกรรม 19 พ.ย. 2565 20 พ.ย. 2565 อื่นๆ อื่นๆ 0
5 1. ขอเชิญเป็นวิทยากร อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 02 พ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 งานบริการพยาบาล ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ยังไม่แนบไฟล์ 11
6 รายชื่อบุคลากรที่เกษียณประจำปี 2565 30 ก.ย. 2565 0000-00-00 ยังไม่แนบไฟล์ 61
7 คณะกรรมการแผลกดทับประจำปี 2565 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 อื่นๆ อื่นๆ ยังไม่แนบไฟล์ 27