Username :  Password : 
      

วัน วันที่ เวลา
8.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.30 น. 16.30-20.00 น.
   อังคาร 1 -
   พุธ 2 -
   พฤหัสบดี 3 -
   ศุกร์ 4 -
   เสาร์ 5 -
   อาทิตย์ 6 -
   จันทร์ 7 -
   อังคาร 8 -
   พุธ 9 -
   พฤหัสบดี 10 -
   ศุกร์ 11 -
   เสาร์ 12 -
   อาทิตย์ 13 -
   จันทร์ 14 -
   อังคาร 15 -
   พุธ 16 -
   พฤหัสบดี 17 -
   ศุกร์ 18 -    นศ.ชั้นปีที่ 4 ( นส.กุลธิดา ธนาโชคกุลธร เตรียมนำเสนอผลการฝึกงานโครงการฝึกภาคสนามร่วม นศ.144 คน เวลา 16.00-19.00 น. นศ.รับกุญแจ 16.00 น.วันที่ 18 มค.62   )
   เสาร์ 19 -    นศ.ชั้นปีที่ 4 ( ซ้อมนำเสนองานโครงการฝึกภาคสนามร่วมปี61   นส.บุญญารัตน์ บุญพันธุ์ นศ.ปี 4)    นศ.ชั้นปีที่ 4 ( นส.กุลธิดา ธนาโชคกุลธร ปี 4 เตรียมการนำเสนอโครงการฝึกภาคสนามร่วม นศ.144 คน เวลา 16.00-20.00 น.    )
   อาทิตย์ 20    อื่นๆ ระบุ ( คณะแพทยศาสตร์ นำเสนอ/สรุปผลการออกฝึกภาคสนามร่วมปี61    เวลา 8.30-16.30 น. นศ. 700 คน ) -
   จันทร์ 21 -
   อังคาร 22 -
   พุธ 23 -
   พฤหัสบดี 24 -
   ศุกร์ 25 -
   เสาร์ 26    อื่นๆ ระบุ ( สหกรณ์ออมทรัพย์ มข   8.00-20.00 น. ) -    อื่นๆ ระบุ ( สหกรณ์ออมทรัพย์ มข    )    อื่นๆ ระบุ ( สหกรณ์ออมทรัพย์ มข    )
   อาทิตย์ 27 -
   จันทร์ 28 -
   อังคาร 29 -
   พุธ 30 -
   พฤหัสบดี 31 -